Nota prawna (PL)

Niniejsza nota prawna reguluje dozwolone korzystanie ze strony www.magicboxint.com zgodnie z poniższym opisem:

1. Zgodność z LSSI: Artykuł 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach na rzecz społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Właściciel strony: MAGIC BOX INT. TOYS, SLU (dalej „Usługodawca”).

Adres: C/Pau Vila, 2-4

CP: 08174 Miasto: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

NIF: B-61139549

Zarejestrowany w rejestrze handlowym w Barcelonie,​​w tomie 29123, folio 21, arkusz B-150041, napis 1ª.

2. Własność intelektualna i odpowiedzialność za treść

a) Prawa własności intelektualnej tej witryny internetowej (www.babycool.com), jej kod źródłowy, wygląd, zdjęcia, teksty, struktura nawigacji, bazy danych i różne elementy w niej zawarte stanowią własność Usługodawcy., który jest odpowiedzialny za wyłączne wykonywanie praw do eksploatacji w jakiejkolwiek formie, a w szczególności praw do zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania i przekształcania.
b) Jakiekolwiek wykorzystanie całej zawartości witryny, w szczególności tekstów, projektu, dzieł, marek, logo, kodu źródłowego i wszelkich innych przedmiotów objętych ochroną, jest zabronione bez wyraźnej zgody jej właścicieli. Każde nieupoważnione użycie będzie ścigane przez prawowitych właścicieli. Podobnie wszystkie nazwy handlowe, marki lub wszelkiego rodzaju znaki wyróżniające zawarte w serwisie podlegają ochronie prawnej.
c) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których przekierowują znajdujące się na nim linki, zgodnie z art. 17 ustawy LSSICE.
d) Użytkownikom nie wolno korzystać z zawartości Serwisu, a także gromadzić, reprodukować, rozpowszechniać, wykorzystywać w celach komercyjnych oraz manipulować nimi i tworzyć dzieł pochodnych, bez uprzedniego uzyskania zgody lub upoważnienia Usługodawcy.

Ponadto jakakolwiek inna forma wykorzystania, inna niż wymieniona w poprzednim akapicie, w jakikolwiek sposób, całości lub części zawartości tej witryny, będzie stanowić naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej Spółki lub właściciela z tego samego powodu i może stanowić podstawę do podjęcia przez Usługodawcę wszelkich działań sądowych lub pozasądowych, które mogą mu odpowiadać w ramach korzystania z jego praw.

Podobnie informacje, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej, mogą być chronione prawami własności przemysłowej, intelektualnej lub innego rodzaju. W związku z tym Usługodawca nie będzie w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach ponosił odpowiedzialności za naruszenia, jakich może dopuścić się Użytkownik w związku z tymi prawami.

Warunki korzystania.

W ramach Serwisu użytkownik może przeglądać, drukować oraz częściowo pobierać zawartość Serwisu jedynie w przypadku zaistnienia poniższych sytuacji:

– Czy jest to zgodne z celem witryny.

– Że odbywa się to wyłącznie w celu uzyskania zawartych informacji do użytku osobistego i prywatnego. Dlatego wykorzystanie do celów komercyjnych jest wyraźnie zabronione.

– Aby żadna grafika, ikona lub obraz dostępny na stronie internetowej nie była używana, kopiowana ani rozpowszechniana oddzielnie od tekstu lub innych towarzyszących im obrazów.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu, treści i usług zgodnie z przepisami prawa, niniejszą Notą prawną, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Podobnie Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu, jego treści lub usług świadczonych za jego pośrednictwem do celów lub skutków o charakterze bezprawnym, sprzecznym z niniejszą polityką prawną, szkodliwymi dla interesów lub praw osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób może uszkodzić, wyłączyć, uniemożliwić dostęp lub pogorszyć stronę internetową, jej zawartość lub usługi albo uniemożliwić normalne korzystanie z niej przez innych użytkowników.

Podobnie Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie niszczyć, nie zmieniać, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie uszkadzać danych, programów ani dokumentów elektronicznych znajdujących się w Serwisie.

Wszystko zgodnie z tym co wskazano w punkcie 2.4 powyżej.

Zmiany na stronie internetowej i warunkach korzystania

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych w serwisie, jego konfiguracji, prezentacji i warunkach dostępu. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do aktualizacji niniejszej noty prawnej bez uprzedniego powiadamiania użytkowników, jeżeli wymagają tego przepisy lub aktualne wydarzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Usługodawca nie gwarantuje braku błędów i przerw w dostępie do serwisu lub jego zawartości, ani też tego, że jest ona aktualizowana. Chociaż Usługodawca podejmie wszelkie dostępne mu działania w celu usunięcia jakiegokolwiek błędu, połączenia lub braku aktualizacji, które mogą wystąpić na stronie internetowej.

Zarówno dostęp do strony internetowej, jak i jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych bez zgody użytkownika odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby, która to robi. Tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, szkody lub krzywdy, które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub wykorzystania przez osoby trzecie.

Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa lub szkody powstałe na skutek:

– Obecność wirusa na komputerze użytkownika, który służy do łączenia się z usługami i zawartością strony internetowej.

– Awaria przeglądarki.

– Korzystanie z przestarzałych wersji przeglądarki.

Usługodawca nie gwarantuje braku w treści wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (sprzęt i oprogramowanie), w dokumentach lub plikach Użytkownika.

Obowiązujące ustawodawstwo i właściwa jurysdykcja.

Niniejsza polityka prawna podlega przepisom prawa hiszpańskiego. W przypadku wszelkich konfliktów wynikających z ich interpretacji strony poddają się jurysdykcji sądów miasta Barcelona (Hiszpania), pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z postanowieniami artykułu 29 LSSI.