Polityka prywatności (PL)

Informacje o ochronie danych
Nazwa firmy
 • Tożsamość: MAGIC BOX INT. ZABAWKI, SLU (zwane dalej MAGICBOX)
 • Adres pocztowy: Carrer de Pau Vila, 2-4, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Telefon: 93 552 85 42
 • E-mail: info@magiboxint.com
Cel Do czego wykorzystujemy dane?

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady, na jakich będziemy przetwarzać dane osobowe w MAGICBOX; obejmuje to wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej http://www.magicboxint.com, a także wszelkie inne dane, które przetwarzamy w trakcie naszej działalności biznesowej.

MAGICBOX zbiera następujące dane osobowe w celach określonych poniżej:

a) Obsługa klienta: dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza internetowego „Obsługa klienta” oraz dane zebrane za pośrednictwem wiadomości w dowolnej sieci społecznościowej zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zarządzania incydentem i/lub potwierdzenia, że produkt jest wadliwy i w razie potrzeby kontynuuj wysyłanie nowego.

b) Formularz na stronie „Zdobądź ultrarzadki” produkt: dane osobowe zebrane w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania produktu, jeśli ma to zastosowanie.

c) Formularz „Zapytanie ogólne”: dane osobowe zebrane w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

d) Biuletyn i pozyskiwanie klientów: zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania Ci biuletynów, a także komunikatów handlowych dotyczących promocji i/lub reklam naszych usług.

e) Konkursy, loterie: dane osobowe zebrane za pośrednictwem wiadomości w dowolnej sieci społecznościowej biorącej udział w konkursach i loteriach zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania odpowiedniego prezentu.

f) Nieletni: ta Witryna nie jest przeznaczona dla osób nieletnich. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie powinny podawać żadnych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. MAGICBOX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe przekazane przez osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia bez odpowiedniego upoważnienia.

W przypadku, gdy wymagane są dane od dzieci poniżej 18 roku życia, np. w celu wzięcia udziału w loteriach lub konkursach, wymagana jest zgoda ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przeciwnym razie podane dane osobowe nie będą przechowywane i nie będzie miało miejsca przetwarzanie danych.

g) Sieci społecznościowe: dane przekazane lub mogące zostać udostępnione w sieciach społecznościowych, w których działa MAGICBOX, będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności każdej sieci społecznościowej. Zalecamy przeczytanie i okresowe przeglądanie tych sieci społecznościowych przed interakcją z MAGICBOX.

h) Dane kandydata: w przypadku, gdy prześlesz nam swoje CV lub przeprowadzisz rozmowę kwalifikacyjną w naszym biurze, Twoje dane zostaną wykorzystane w celu obsadzenia ewentualnych wolnych stanowisk pracy w naszej firmie. W przypadku zatrudnienia przez naszą Spółkę Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania stosunkiem pracy z MAGICBOX.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane potencjalnych klientów, którzy nie zdecydują się na skorzystanie z jakiejkolwiek usługi, zostaną automatycznie usunięte po roku od ostatniego kontaktu. W przypadku zakupu produktu dane będą przetwarzane przez czas trwania relacji handlowej, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do uregulowania ewentualnych zobowiązań prawnych, w szczególności związanych z gwarancją towarów konsumpcyjnych.

W odniesieniu do danych o zatrudnieniu będą one przetwarzane przez czas trwania stosunku pracy, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do reakcji na ewentualne naruszenia w tym zakresie. Jeżeli przesłałeś nam swoje CV lub byłeś na rozmowie kwalifikacyjnej w związku z ogłoszeniem o pracę, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, po czym, jeśli nie zostaniesz wybrany, zostaną usunięte z naszych systemów.

Dane zebrane za pośrednictwem wiadomości w mediach społecznościowych zostaną usunięte po wysłaniu nowego produktu.

Jeżeli wyrazisz zgodę na informowanie Cię o naszych produktach lub usługach, będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wyrażenia przez Ciebie woli nieotrzymywania od nas dalszych wiadomości. W przypadku zakupu produktu i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmuje się, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych. W każdym przypadku możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem kanałów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Legitymizacja Dane klientów będą przetwarzane przez MAGIC BOX, a także dane dotyczące pracowników, w celu realizacji stosunku umownego.

W przypadku podania danych w celu wymiany wadliwego produktu na nowy, legitymizacją będzie wykonanie umowy.

Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celach promocyjnych, jeśli je posiadasz udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody.

Odbiorcy Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej zgody, chyba że MAGIC BOX będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.

Kategoria danych Rodzaj przetwarzanych danych:

– Formularz „Zdobądź ultrarzadki”:

o Imię i nazwisko.

o Adres pocztowy.

o Adres e-mail.

o Telefon.

– Formularz „Uwaga na konsumenta”

o Imię i nazwisko.

o E-mail

o Adres pocztowy.

o Telefon.

– Formularz zapytania ogólnego

o Imię i nazwisko.

o E-mail

o Kraj

– Formularz Pracuj z nami

o Imię i nazwisko.

o E-mail

o Telefon.

o CV i/lub portfolio

o Profil Linkedin (opcjonalnie)

W żadnym wypadku nie będziemy gromadzić danych wrażliwych.

Prawa Masz prawo do:

 • Dostęp do danych osobowych.
 • Popraw dane osobowe.
 • Usuń dane osobowe.
 • Złóż skargę lub wniosek o ochronę swoich praw do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych lub do niezależnej agencji ochrony danych, jeśli taka istnieje.
 • Bądź informowany o wszelkich zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, które mogą mieć wpływ na ich prawa.
 • Ograniczenie przetwarzania.
 • Przenośność.